Valplattform

Politiken

Vi vill ha en ärligare och mer transparent kommun. Det är dags att börja leva upp till ledorden mod, öppenhet och helhetssyn.

Elektroniska diarier på kommunens hemsida för hela kommunen ökar medborgarnas möjligheter till insyn. Alla inkomna och upprättade handlingar ska diarieföras och kunna hittas av medborgarna.

Alla protokoll från nämnder och samtliga kommunala bolag ska finnas på hemsidan.

Äldreomsorg

Underfinansieringen av socialnämnden måste upphöra. Vi tillför 150 miljoner extra till socialnämnden redan 2019.Vi finansierar detta genom omdisponeringar inom kommunen. Pengarna finns, de måste bara användas bättre.

Vi får fler riktigt gamla medborgare i kommunen och behoven blir större av äldreboende, hemtjänst mm. Vi behöver bygga fler äldreboenden av olika slag. Vi är för en mångfald av boendeformer och ser mycket positivt på fler trygghetsboenden.

Glappet mellan sjukvård och boende, speciellt för sjuka äldre, måste slutas. Speciellt för multisjuka äldre måste samverkan och samarbetet bli mycket, mycket bättre. Sjuka äldre ska inte transporteras runt eller skickas hem i mycket dåligt skick.

Pengarna till detta finns. Det gäller bara att använda dem på rätt sätt. Rätt sätt kan vara att kommunen och regionen, om behov finns, gemensamt bygger och driftar ett korttidsboende/trygghetsvårdsboende på sjukhusområdet.

Skola

Skolan behöver framför allt tre mål:

1. Alla elever ska nå minst godkända betyg i skolan.
2. Alla elever ska få möjlighet att utmanas och att nå sin fulla potential i skolan.
3. Alla elever ska få vara trygga i skolan.

Sluta prata om att lärarna är skolans viktigaste resurs utan visa att vi faktiskt anser det också. Lärarna ska ha större inflytande över skolan och sin arbetssituation. Ge lärarna tid och möjlighet till ämnesarbete, kollegialt lärande och till sambedömning. Det finns vetenskaplig evidens om vad som utvecklar lärarnas arbete och stöder elevernas lärande. In med mer vetenskaplig evidens i skolan. Skolan behöver kunna använda en större del av sina resurser till läromedel och digitala hjälpmedel.

Satsa extra på de tre första årskurserna: läsa, räkna, skriva. Skolan behöver tidiga och medvetna kartläggningar och uppföljningar av elevernas kunskaper. Skolan ska tidigt sätta in åtgärder och stöd i ämnena. Ett ökat fokus på resultat i skolan handlar också om att uppmärksamma och utmana högpresterande elever.

Alla elever ska vara trygga och må bra i skolan. Ett kraftfullt arbete mot mobbning och kränkningar ska bedrivas.

Sundsvallspartiet ser positivt på friskolor, som i flera fall har utvecklat undervisningen i vår kommun. Däremot kan kommunen inte rutinmässigt tillstyrka alla nya ansökningar. En överetablering kan hota utbildningens kvalitet och elevernas framtid och trygghet. Detta måste avgöras från fall till fall.

Den kommunalt drivna skolan ska inte se friskolorna som en konkurrent utan som en partner som man kan lära av.

 

Högre utbildning

Vi vill verka för att Mittuniversitetet, campus Sundsvall, i framtiden ska kunna erbjuda läkarutbildning och juristutbildning.

Kommunen ska aktivt verka för att minst hälften av Mittuniversitetets studenter stannar och bofäster sig i Sundsvall.

Näringsliv och arbete

Näringslivet är inte bara storföretagen. De allra flesta nya jobben kommer i tjänstesektorn.

Kommunen är till för att serva och hjälpa dem som vill förverkliga sina affärsidéer och driva företag. All kontakt med kommunen ska vara smidig och i positiv anda. Därmed inte sagt att inte regler ska följas, men kommunen ska inte ställa upp egna regler utöver dem som följer av lag och/eller förordning.

Unga företagare ska ges möjlighet till lokaler för att driva sitt företag till rimlig kostnad. Vi vill våra yngre entreprenörer möjlighet att samlas och driva sin verksamhet i funktionell företagsmiljö. Till exempel i ett företagshus för yngre entreprenörer.

Kommunen måste på allvar se över sin verksamhet och avveckla det som inte är kärnverksamhet och som konkurrerar med privata näringsidkare.

 

Miljöpolitik

Luften i Sundsvall blir mycket bättre om Sundsvallsborna åker över Sundsvallsbron i stället för genom stan, men många bilister behöver ta vägen genom staden därför måste det även framöver gå att ta sig fram med bil i Sundsvall.

Vi ska såklart uppmuntra innevånarna att cykla eller gå i stället för att ta bilen korta sträckor. Cykelbanorna måste hålla ihop bättre och därmed bli säkrare.

Kollektivtrafiken måste vara så bra och pålitlig att fler människor kan välja att inte ha bil eller välja att ta bilen mer sällan. Vi vill följa Härnösands införande av nolltaxa i stadstrafiken för att se hur det fungerar och vad det kostar kommunen. Om en del av dem som tar bilen till jobbet i stan i stället kan ta bussen i vart fall en eller två dagar i veckan gör det mycket stor skillnad på trafiken och utsläppen. Då måste det bli enklare och billigare att åka kollektivt.

Kommunens innvesteringar

Sundsvalls kommun har jättelika skulder och tänker låna ännu mer för att göra fel investeringar.

Just nu är Sundsvalls kommuns skuld på 89 303 kr per kommuninnevånare. Vår närmaste granne Timrå kommun däremot har en skuld på facila 22 500 kr per innevånare OCH regionens bästa företagsklimat! Härnösands kommun har en skuld på 19 310 kr per innevånare och Ånge kommun på 23 617 kr per innevånare. Inte ens Umeå kommun som förbygger sig i marschtakt kommer upp i Sundsvalls klass. Där är skulden ändå ”bara” 75 754 kr per innevånare. Sundsvalls kommun missade precis Fem i topp bland landets mest skuldsatta kommuner. Södertälje knep femteplatsen med sina 92 949 kr per innevånare i skuld.

Varför har Sundsvalls kommun en sådan jättelik låneskuld? Och hur stor kommer den att vara om kommunen går vidare med alla megaprojekt som planeras? Det är inte gratis att låna pengar och någon gång ska lånen också återbetalas.

Kommunen måste ha en realistisk investeringsplan. Investeringar i skola, vård och omsorg samt nödvändig kommunal infrastruktur måste gå först. (Statliga investeringar ska staten betala och företagens investeringar ska företagen betala)

Inga fler stora, kostsamma kommunala projekt med tveksam nytta.

Kommunen ska inte investera över en halv miljard av skattebetalarnas pengar i en kombiterminal. Dessa investeringsmedel ska i stället användas för nya äldreboenden och skolor. Nya resecentrum och idrottshallar kommer att kosta mycket pengar, men vi motsätter oss inte detta. Det är investeringar kommuninnevånarna kommer att få nytta av. Allt kan dock inte byggas med en gång.

Inga fler illa underbyggda glädjekalkyler inför byggprojekten. Driftskostnader ska beräknas efter realistisk förväntad kostnad samt ett alternativt worst case-scenario, så beslutsfattarna tidigt ser konsekvenserna av besluten.

Kommunen måste också underhålla sina vägar bättre. Den svåra vintern har gått hårt åt många gator och vägar. Den budget som nu är avsatt per år är för liten.

Offentliga upphandlingar

Inga fler upphandlingar av stora projekt på löpande räkning (se Himlabadet och VA-utbyggnaden på Alnö).  Båda projekten har snart fördubblade kostnader. Upphandla bättre!

Kommunen ska upphandla mer nytillverkat, närodlat samt mer säsongsrelaterad mat.

Boende och byggande

Det behöver byggas fler bostäder, främst i centrala Sundsvall. Vi ska satsa på att bygga på många ställen genom många olika huvudmän. Det måste även byggas små billiga bostäder. Inte bara prestigebyggen för dem med de högsta inkomsterna.

Kommunen ska starta försök med Community Planning. Detta är en etablerad planeringsmetod som används i flera olika delar av världen. Kärnan i metoden är en aktiv samverkan mellan alla de som berörs av en planerad förändring, såsom boende, verksamhetsutövare, markägare, olika intressenter och föreningar. I processen ingår att alla intressenter tillsammans identifierar problem och önskvärda förändringar samt bygger upp en idé under några koncentrerade dagar för att möta de identifierade behoven. Målet är att formulera en gemensam vision för det aktuella områdets utveckling och en strategi för dess genomförande. Metoden förutsätter att det är fristående arkitekter och planerare, utan egna intressen i den aktuella sakfrågan, som leder processen. Bl.a. Upplands Väsby har använt sig av metoden.

Kommunen ska se positivt på byggandet av Attefallhus och inte onödigt fördyra eller byråkratisera anmälningsförfarandet.

Vi vill utveckla Petersvik-Granli med ny trähusbebyggelse för boende samtidigt som den vackra och kulturhistoriskt värdefulla miljön med de gamla sommarvillorna bevaras för eftervärlden.

Kollektivtrafik

Vi ska såklart uppmuntra innevånarna att cykla eller gå i stället för att ta bilen korta sträckor. Cykelbanorna måste hålla ihop bättre och därmed bli säkrare.

Kollektivtrafiken måste vara så bra och pålitlig att fler människor kan välja att inte ha bil eller välja att ta bilen mer sällan. Vi vill följa Härnösands införande av nolltaxa i stadstrafiken för att se hur det fungerar och vad det kostar kommunen. Om en del av dem som tar bilen till jobbet i stan i stället kan ta bussen i vart fall en eller två dagar i veckan gör det mycket stor skillnad på trafiken och utsläppen. Då måste det bli enklare och billigare att åka kollektivt.

Tiominuterstrafik ska behållas under rusningstid morgnar och kvällar.

Hundralappen för pensionärer ska behållas.

Om man skulle införa hundralappen för alla resenärer, vad skulle det kosta och vad skulle kunna uppnås?

Samhällsbyggnad

Sundsvalls kommun måste få utvecklas i sin egen takt.

Iden att Sundsvalls kommun absolut ska ha 100 000 innevånare år 2021 kan inte ensamt få vara styrande över hur staden och kommunen ska utvecklas. Utan att det finns arbetstillfällen och bostäder kan befolkningen inte öka på ett hållbart sätt.

Kommunen ska införa Community Planning så att medborgarna får vara med i processen medan det fortfarande går att påverka planerna. Inte ett Katrinehill till!

Stenstaden ska vårdas som den pärla den är. Stadsarkitekten och skönhetsrådet ska ha verklig makt att stoppa förfulande och förstörande ingrepp.

Fler säkra cykelstråk behövs. Det ska gå att cykla säkert överallt i Sundsvall.

Kommunal konkurrens

Inga fler jättelika kommunala projekt i fastighetsbranschen. Mitthem ska vara allmännyttigt i ordets rätta betydelse så att socialtjänsten inte behöver vara ”hyresvärd” med nästan 300 bostadssociala hyreskontrakt.

Kommunen ska inte bygga och driva någon logistikpark eller kombiterminal. Vill näringslivet inte bygga och driva denna behövs den inte.

I det privatägda s.k. Stadsutvecklingsbolaget blandas kommunal och privat verksamhet ihop. Det är oklart vilka befogenheter kommunen lämnat över till det privata bolaget. Så får det inte gå till i en kommun.

Kultur och fritid

Sundsvall som turistmål ska fortsätta att utvecklas, genom att värna stadens särart och naturmiljö. Stenstaden med sin arkitektur ska bevaras och utvecklas utifrån sina förutsättningar som riksintresse. I Petersvik – Granli ska den unika trähusbebyggelsen och naturvärdena bevaras, med en varsam utveckling som plats för friluftsliv och ett område med nybyggnad i trä, med sjö- och naturnära nära bostäder, daghem och äldreboende.

När det gäller teater och annan kultur är det verksamhetens kvalitet och variation som är det viktiga. Vi satsar heller pengarna på verksamhet än på byggnader. Förutom att prioritera kultur för yngre barn är det viktigt att ungdomar i tonåren också får del av kulturupplevelser.

I Sundsvall ska unga ha möjlighet att utöva alla former av kulturellt skapande. Sundsvall ska bli Sveriges kulturella centrum inom tjugo år.

Sundsvalls ställning som en av Sveriges främsta friluftskommuner ska befästas genom satsningar på friluftsaktiviteter för fler grupper och på fler platser.

Fler anläggningar för spontanidrott, t.ex. beachvolleyplaner, små fotbollsplaner, brännbollsplaner och basketplaner ska anläggas. Gärna i samband med slingor för gång och joggning mm. Petersvik-Granli är ett lämpligt område för detta, liksom området längs Selångersån, på Tjuvholmen och vid Sidsjön.

Sundsvall ska ha ett levande uteliv med caféer, restauranger, barer, konserter och teater mm. Konserter, festivaler, stadsfester och andra upplevelseevenemang ger mervärde till Sundsvall.

Kommunen ska se positivt på alla människors vilja att bidra med idéer och arrangemang.

Sociala frågor

Individ – och familjeomsorg måste arbeta mer med brukarfokus.

Kommunen ska inte bara erbjuda 12-stegsmetoden. Beroende och substansmissbruk är sjukdomar. Missbrukare ska också ha självbestämmande och valfrihet. Landstinget Västernorrland måste ta sitt ansvar för missbruksvården och dimensionera denna efter det behov av vård som finns.

Trappstegsboende som ideologi är orättvist och repressivt mot människor som redan fått uppleva misslyckanden så många gånger i sina liv.

Kommunen ska erbjuda Bostad först på riktigt. Nu har ännu en mandatperiod gått utan att en enda hemlös fått bostad genom Bostad först. Det är inte acceptabelt.